Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o.Komora daňových poradců ČR

Ekonomické poradenství

Podnikové poradenství

Jedním z největších problémů českých podniků v současnosti je obecně nízká kapitalizace. Zajištění vhodného financování se tak stává základním předpokladem pro jakýkoli budoucí úspěšný rozvoj.

Jak Vám můžeme pomoci?

Vyhledávání vhodných zdrojů financování

Nabízíme poradenské služby při přípravě finančních analýz úvěrových a jiných projektů a plánování peněžních toků. Spolupracujeme s finančními institucemi, fondy rizikového kapitálu a dalšími institucionálními investory (včetně zahraničních). Jsme schopni poskytnout účinnou pomoc při vyhledávání vhodných zdrojů financování pro kvalitní podnikatelské záměry.

Podnikatelské záměry

Zpracujeme pro Váš podnik podnikatelské záměry zahrnující plány v oblasti obchodu /marketingu, výroby, personálu, technologie a financování, které přesvědčí potencionální investory, že Váš podnik je dobrá investice. Kromě zpracování podnikatelských záměrů a zprostředkování kontaktu s potencionálními investory Vám rádi nabídneme další služby jako asistence při přípravě nejrůznějších účetních výkazů (ať už historických či projekcí do budoucna), případně přímou účast na jednání.

Zakládání a transformace společností

Zahraničním podnikům nabízíme pomoc při vstupu na český trh. Seznámíme Vás s právním rádcem podnikání v ČR, zpracujeme předběžnou analýzu trhu, vyhledáme vhodné české partnery a navrhneme nejvhodnější právní formu pro Vaše podnikání v ČR.

Nabízíme pomoc při zakládání, transformaci a rušení českých obchodních společností. Součástí komplexní služby je i zpracování (případně zajištění) všech nutných projektů, analýz a posudků.

Ekonomické prověrky "Due dilligence"

Poskytujeme poradenství vedoucí k minimalizaci rizik a maximalizaci synergických efektů, spojených s investováním. Vyhodnocujeme investiční příležitosti, pomáháme při zpracování podnikatelského záměru, účastníme se různých stádií jednání, během niž ověřujeme spolehlivost finančních výkazů a jejich soulad s účetními principy. Prověříme daňové záležitosti potenciálních objektů akvizice, fúze nebo partnerů pro založení společného podniku v České republice.

Finanční řízení a controlling

Pomůžeme Vám s vytvořením soustavy plánů a rozpočtů a zaváděním systémů zajišťujících detailní informace o skutečně vynaložených nákladech a výnosech ve vztahu k prováděným výkonům, procesům, činnostem a útvarům, které za náklady odpovídají. Navrhneme způsob vyhodnocování odchylek od žádoucího (plánovaného, kalkulovaného) stavu.


Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o., U Luhu 320/38, Brno